ماکت معماری 1/100

ماکت معماری 1/100

ماکت پیش رو ترکیبی از مقوا ماکت و چوب می باشد که با مقیاس 1/100 ساخته شده است.

جزئیات تا حدودی در ان اعمال شده است. کمی از حجم فضاهای اطراف این سایت هم در ان ساخته شده است که به صورت حجمی می باشد

Call Now Buttonالان تماس بگیرید